19/02/2020

Thông báo chiêu sinh

Thông báo thông tin chiêu sinh đào tạo thạc sỹ đợt 1 năm 2020 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

12/02/2020

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo thông tin chiêu sinh đào tạo thạc sỹ đợt 1 năm 2020 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Chi tiết tại File đính [...]