TRƯỜNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


Địa chỉ: Tầng 19, tòa nhà VNTA, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Điện thoại: 043 766 5959 (Giờ hành chính)

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TRƯỜNG

Chức năng của Trường
Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông được thành lập ngày 06/10/2008 theo Quyết định số 1476/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Ngày 12/7/2018 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông kí Quyết định số 1166/QĐ-BTTTT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (thay thế Quyết định số 1476/QĐ-BTTTT ngày 06/10/2008). Trường thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia quản lý, hoạt động trên các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường
Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quyết định số 1166/QĐ-BTTTT ngày 12/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông.
1. Xây dựng và trình Bộ trưởng kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn và hằng năm của Trường; tổ chức thực hiện kế hoạch được phê duyệt.
2. Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dài hạn và ngắn hạn về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành thông tin và truyền thông.
3. Tổ chức biên soạn nội dung chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành thông tin và truyền thông theo phân công của Bộ trưởng.
4. Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức; theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; theo yêu cầu vị trí việc làm và kiến thức, kỹ năng chuyên ngành thông tin và truyền thông.
5. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo các chương trình, đề án, dự án của Bộ Thông tin và Truyền thông theo phân công của Bộ trưởng.
6. Chủ trì tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; kiến thức về kinh tế, thị trường, hội nhập quốc tế, tin học, ngoại ngữ và các kiến thức bổ trợ khác cho cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trên các lĩnh vực thông tin và truyền thông và theo nhu cầu của xã hội.
7. Tham gia tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật về các lĩnh vực thông tin và truyền thông.
8. Tham gia nghiên cứu, đề xuất, xây dựng kế hoạch, chiến lược đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực thông tin và truyền thông; các đề án, dự án, chương trình liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên các lĩnh vực thông tin và truyền thông theo phân công của Bộ trưởng.
9. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thông tin và truyền thông theo phân công của Bộ trưởng; ký kết các hợp đồng dịch vụ xây dựng đề thi tuyển dụng, nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
10. Hợp tác, liên danh, liên kết với các tổ chức, cá nhân ở trong nước và ngoài nước để thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của xã hội theo quy định của pháp luật.
11. Chủ trì, phối hợp tổ chức hoặc tham gia các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.
12. Chủ trì, phối hợp tham gia điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
13. Nghiên cứu và ứng dụng các cơ chế chính sách, tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ, khoa học quản lý trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường.
14. Thu, quản lý và sử dụng phí, học phí về đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.
15. Quản lý về tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc và người lao động, thực hiện chính sách, chế độ đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Trường.
16. Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.
17. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng giao.
Trách nhiệm của Trường
1. Đảm bảo chất lượng các khóa đào tạo, bồi dưỡng do Trường tổ chức theo quy định.
2. Thường xuyên cập nhật, bổ sung chương trình, tài liệu phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường.
3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Trường; tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ trong đào tạo, bồi dưỡng của Trường.
4. Đảm bảo các chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức, giảng viên và điều kiện học tập cho các học viên của Trường.
5. Không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng danh nghĩa, cơ sở vật chất của Trường nhằm tiến hành các hoạt động trái pháp luật.