Thông báo nội dung ôn tập thi tuyển viên chức năm 2023


Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông Thông báo nội dung ôn tập thi tuyển viên chức năm 2023. Chi tiết tại file Thông báo