SỨ MỆNH CỦA TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông ra đời nhằm thực hiện sứ mệnh bồi dưỡng đội ngũ CBCCVC và người lao động trong ngành Thông tin và Truyền thông nhằm bổ sung, hoàn thiện và nâng cao năng lực để thực thi công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đang đặt ra. Điều này đòi hỏi Nhà trường phải phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu về công tác bồi dưỡng, không chỉ phục vụ bồi dưỡng trong các cơ quan cấp Trung ương, mà còn phục vụ công tác bồi dưỡng cho địa phương, tạo sự đồng thuận, kết nối, và vì mục tiêu bồi dưỡng chất lượng đội ngũ CBCCVC ngành Thông tin và Truyền thông.

Để thực hiện sứ mệnh đó, Nhà trường đã xác định rõ giá trị phát triển của mình, trong đó, xây dựng và phát triển Nhà trường dựa trên các giá trị cốt lõi, hướng đến phục vụ nhân dân, phục vụ đội ngũ CBCCVC và người lao động trong ngành, phục vụ xã hội và dựa trên sự phát triển sáng tạo, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững.