Thông báo việc thực hiện đính chính bổ sung thông tin tại Phiếu đăng ký dự tuyển thi viên chức năm 2023.


Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông Thông báo việc thực hiện đính chính bổ sung thông tin tại Phiếu đăng ký dự tuyển thi viên chức năm 2023. Chi tiết tại File Thông báo