Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo chiêu sinh khóa “Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên, Đạo diễn truyền hình” năm 2022 . Chi tiết tại file đính kèm 999