Thông báo chiêu sinh Khóa ” Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí”


Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo chiêu sinh khóa ” Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí”. Chi tiết tại file đính kèm Chieu sinh khoa Boi duong nghiep vu bao chi