CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

     Học viên đăng ký khóa học
A. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng bằng hình thức truyền thống

B. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng bằng hình thức trực tuyến

1. Bồi dưỡng kiến thức nhập ngành thông tin và truyền thông

2. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về bưu chính, viễn thông và CNTT

3. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng CNTT

4. Công nghệ thông tin và truyền thông đối với quản lý rủi ro thảm họa

5. Công nghệ thông tin với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

6. Truyền thông xã hội phục vụ phát triển

7. Đào tạo cho lãnh đạo cấp phòng(phần kiến thức chung)

8. Các khóa bồi dưỡng về kỹ năng mềm

Học viên đăng ký khóa học