Thông báo chiêu sinh


Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo chiêu sinh khóa ” Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Công nghệ thông tin, An toàn thông tin” năm 2023. Chi tiết tại File đính kèm Thong bao chieu sinh CNTT, ATTT