PHÒNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ

 

Điện thoại: 04. 37665959
Trưởng phòng: Trần Tuấn Ngọc
Email: ttngoc@mic.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Hà Thị Huê
Email: hthue@mic.gov.vn

Phòng Ứng dụng công nghệ số thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 1156/QĐ-TBDCB ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông.

Chức năng của Phòng Ứng dụng công nghệ số
Phòng Ứng dụng Công nghệ số là đơn vị trực thuộc Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông có chức năng tham mưu và tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số trong các hoạt động của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông.
Nhiệm vụ của Phòng Ứng dụng công nghệ số
1. Xây dựng các kế hoạch, dự án, đề án ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số trong các hoạt động của Trường và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Triển khai xây dựng, duy trì hoạt động của các hệ thống công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn, an ninh mạng; phát triển hạ tầng số, nền tảng số phục vụ hoạt động của Trường.
3. Chủ trì xây dựng và triển khai các hệ thống cơ sở dữ liệu; phát triển hoặc liên kết cung cấp các giải pháp, ứng dụng Dữ liệu lớn, Internet vạn vật, Điện toán đám mây, Truyền thông xã hội, Trí tuệ nhân tạo, Thực tế ảo trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.
4. Chủ trì, triển khai nghiên cứu đổi mới sáng tạo và phát triển các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số phục vụ chuyển đổi số trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng.
5. Chủ trì xây dựng các quy định quản lý lưu trữ, trao đổi liên thông, truy xuất và khai thác dữ liệu phục vụ các yêu cầu về quản lý điều hành, các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Trường.
6. Phối hợp triển khai tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến.
7. Triển khai các hoạt động tổng hợp, thống kê dữ liệu về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; phân tích, đánh giá và tạo ra giá trị mới.
8. Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế phục vụ phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số.
9. Tổ chức các hội nghị, hội thảo phổ biến công nghệ mới, phối hợp tổ chức bồi dưỡng, giảng dạy, hướng dẫn về chuyên môn tin học, công nghệ số.
10. Tiếp nhận, quản lý, vận hành các hệ thống công nghệ thông tin được bàn giao thông qua các dự án công nghệ thông tin hoặc các tổ chức ở trong và ngoài nước.
11. Tham gia đấu thầu cung cấp các dịch vụ tư vấn, chuyển giao công nghệ và các dịch vụ khác phù hợp với quy định của pháp luật.
12. Triển khai hoặc hợp tác, liên kết với các đơn vị khác để triển khai các hoạt động tư vấn, thiết kế và cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin, công nghệ số.
13. Quản lý tổ chức, đội ngũ viên chức, người lao động, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Hiệu trưởng.
14. Chủ trì xây dựng các quy định quản lý lưu trữ, trao đổi liên thông, truy xuất và khai thác dữ liệu phục vụ các yêu cầu về quản lý điều hành, các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Trường.
15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.