PHÒNG TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

Điện thoại: 04. 37665959 (số máy lẻ 105)
Phó Trưởng phòng – Phụ trách: Bà Phạm Thị Huyền Trang
Email: pthtrang@mic.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Ông Lê Tiến Dũng
Email: tiendung@mic.gov.vn

Phòng Tư vấn và Phát triển dịch vụ đào tạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quyết định số 1160/QĐ-TBDCB ngày 24 tháng 12 năm 2021 (thay cho Quyết định số 483/QĐ-TBDCB ngày 31 tháng 8 năm 2018) của Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông.
Chức năng của Phòng Tư vấn và Phát triển dịch vụ đào tạo
Phòng Tư vấn và Phát triển dịch vụ đào tạo là đơn vị trực thuộc Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông có chức năng tư vấn về phát triển chiến lược, chuyển giao công nghệ, xây dựng, thẩm định, quản lý dự án về đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp dịch vụ liên quan đến hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành Thông tin và Truyền thông; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo đặt hàng của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Tư vấn và Phát triển dịch vụ đào tạo
1. Xây dựng, trình Hiệu trưởng kế hoạch công tác hàng năm và dài hạn của Phòng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Chủ trì tìm kiếm và tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng số, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông theo nhu cầu của xã hội.
3. Tham gia phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Trường tiến hành điều tra, khảo sát, nghiên cứu về hiện trạng và dự báo xu hướng về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong và ngoài lĩnh vực thông tin và truyền thông.
4. Chủ động phát triển các hoạt động liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trường theo phân công của Hiệu trưởng và theo quy định của pháp luật.
5. Tham gia phối hợp nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện, chuẩn hóa chương trình, tài liệu, đề cương bài giảng; biên soạn tài liệu bồi dưỡng và cập nhật kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng mà Trường được giao đào tạo, bồi dưỡng.
6. Tham gia phối hợp xây dựng đội ngũ giảng viên cơ hữu và kiêm chức đáp ứng yêu cầu của công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trường.
7. Tư vấn và cung cấp các dịch vụ về đào tạo, bồi dưỡng trên các lĩnh vực Thông tin và Truyền thông theo quy định của pháp luật, bao gồm:
a) Tư vấn hoạt động đào tạo, bồi dưỡng thông tin và truyền thông;
b) Tư vấn dự án liên quan đến hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành thông tin và truyền thông; tư vấn lập dự toán chi phí, định mức, đơn giá, quản lý dự án đầu tư và phát triển về đào tạo, bồi dưỡng;
c) Tổ chức sự kiện;
d) Cung cấp các dịch vụ tư vấn khác.
8. Quản lý tổ chức, đội ngũ viên chức, người lao động, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Hiệu trưởng.
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.