KHOA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VÀ KỸ NĂNG CHUYÊN NGÀNH

Điện thoại: 04.37665959 (số máy lẻ 110)

Phó Trưởng khoa – Phụ trách: Bà Nguyễn Thị Thu Trang
Phó Trưởng khoa: Ông Nguyễn Trọng Đại
Khoa Bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng chuyên ngành thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 1158/QĐ-TBDCB ngày 24 tháng 12 năm 2021 (thay cho Quyết định số 481/QĐ-TBDCB ngày 31 tháng 8 năm 2018 quy định chức năng, nhiệm vụ của Khoa Nghiệp vụ chuyên ngành; Quyết định số 484/QĐ-TBDCB ngày 31 tháng 8 năm 2018 quy định chức năng, nhiệm vụ của Khoa Bồi dưỡng kỹ năng; Quyết định số 485/QĐ-TBDCB ngày 31 tháng 8 năm 2018 quy định chức năng, nhiệm vụ của Khoa Lý luận cơ bản) của Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông.
Chức năng của Bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng chuyên ngành
Khoa Bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng chuyên ngành (sau đây gọi tắt là Khoa) là đơn vị trực thuộc Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông có chức năng xây dựng kế hoạch giảng dạy và triển khai công tác giảng dạy; xây dựng và biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu; tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập và các hoạt động khác nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng chuyên ngành
1. Lập kế hoạch của Khoa theo tuần, tháng, quý, năm phù hợp với kế hoạch hoạt động của Trường; Xây dựng kế hoạch phát triển Khoa toàn diện và tổ chức thực hiện khi đã được Hiệu trưởng phê duyệt.
2. Tổ chức biên soạn chương trình, tài liệu, bài giảng, bài tập, đề thi, kiểm tra và các tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy và đào tạo bồi dưỡng của Trường; tổ chức chấm bài thi, bài kiểm tra, bài thu hoạch, bài tiểu luận các khóa học do Trường tổ chức.
3. Tham gia xây dựng đội ngũ giảng viên cơ hữu, giảng viên kiêm chức và giảng viên thỉnh giảng của Trường; Quản lý Khoa theo đúng kế hoạch, đảm bảo nội dung, chương trình, tài liệu, thời gian và chất lượng theo quy định.
4. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên của Khoa; tổ chức sinh hoạt chuyên môn giữa các giảng viên trong Khoa với các giảng viên kiêm nhiệm, giảng viên thỉnh giảng về nội dung, chương trình, tài liệu thuộc các chuyên đề được giao.
5. Tham gia triển khai các hoạt động khoa học và ứng dụng công nghệ; tổ chức nghiên cứu các đề tài khoa học nhằm cải tiến phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng đào tạo.
6. Tham gia, phối hợp với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Trường nghiên cứu đào tạo, bồi dưỡng về các lĩnh vực hoạt động của Khoa.
7. Phối hợp, tham gia với các đơn vị liên quan trong việc nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu và thực hiện đào tạo, bồi dưỡng khác thuộc chức năng nhiệm vụ của Trường theo sự phân công của Hiệu trưởng Trường.
8. Thực hiện lưu trữ, quản lý thống nhất các dữ liệu về các hoạt động của Khoa.
9. Quản lý tổ chức, đội ngũ viên chức, giảng viên, người lao động, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Hiệu trưởng.
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.