STT Nội dung Đối tượng Thời lượng Ghi chú
1 Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp – Công chức, viên chức đang giữ ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương chưa tham gia khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp;

– Công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính và tương đương chuẩn bị thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp;

– Các đối tượng khác có nhu cầu.

08 tuần Quyết định số 167/TB-HCQG ngày 13/3/2017 của Học viện Hành chính QG
2 Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính – Công chức, viên chức đang giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương chưa tham gia khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính;

– Công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương chuẩn bị thi nâng ngạch lên chuyên viên chính;

– Các đối tượng khác có nhu cầu.

06 tuần Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017
3 Bồi dưỡng ngạch chuyên viên – Công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương chưa tham gia khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên;

– Công chức, viên chức ngạch cán sự và tương đương chuẩn bị thi nâng ngạch lên chuyên viên.

– Các đối tượng khác có nhu cầu.

08 tuần
II Bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo quản lý
1 Bồi dưỡng cho lãnh đạo cấp phòng; lĩnh vực Nội chính, Tài chính – kế toán, Văn hóa  –  Xã hội – Lãnh đạo cấp phòng và tương đương;

– Cán bộ quy hoạch lãnh đạo cấp phòng và tương đương.

04 tuần Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017
2 Bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý Nhà nước về báo chí – Lãnh đạo các cơ quan báo chí;

– Cán bộ diện quy hoạch lãnh đạo.

02

tuần

Quyết định số 1559 QĐ-BTTTT ngày 25 /9/2018
III Đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
1 Bồi dưỡng chức danh biên tập viên hạng II – Viên chức cần hoàn thiện các điều kiện về tiêu chuẩn để giữ chức danh biên tập viên hạng II;

– Viên chức đang giữ chức danh biên tập viên hạng III (hoặc tương đương) và chuẩn bị thi thăng hạng lên biên tập viên hạng II.

6 tuần Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 07/4/2016
2 Bồi dưỡng chức danh biên tập viên hạng III Viên chức cần hoàn thiện các điều kiện về tiêu chuẩn để giữ chức danh biên tập viên hạng  III. 8 tuần
3 Bồi dưỡng chức danh phóng viên hạng II – Viên chức cần hoàn thiện các điều kiện về tiêu chuẩn để giữ chức danh phóng viên hạng II;

– Viên chức đang giữ chức danh phóng viên hạng III (hoặc tương đương) và chuẩn bị thi thăng hạng lên phóng viên hạng II.

6 tuần Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 07/4/2016
4 Bồi dưỡng chức danh phóng viên hạng III Viên chức cần hoàn thiện các điều kiện về tiêu chuẩn để giữ chức danh phóng viên hạng  III. 8 tuần
5 Bồi dưỡng chức danh biên dịch viên hạng II – Viên chức cần hoàn thiện các điều kiện về tiêu chuẩn để giữ chức danh biên dịch viên hạng II.

– Viên chức đang giữ chức danh biên dịch viên hạng III (hoặc tương đương) và chuẩn bị thi thăng hạng lên biên dịch viên hạng II.

6 tuần Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 07/4/2016
6 Bồi dưỡng chức danh biên dịch viên hạng III Viên chức cần hoàn thiện các điều kiện về tiêu chuẩn để giữ chức danh biên dịch viên hạng  III. 8 tuần Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 07/4/2016
7 Bồi dưỡng chức danh đạo diễn truyền hình hạng II – Viên chức cần hoàn thiện các điều kiện về tiêu chuẩn để giữ chức danh đạo diễn truyền hình hạng II ;

– Viên chức đang giữ chức danh đạo diễn truyền hình hạng III (hoặc tương đương) và chuẩn bị thi thăng hạng lên đạo diễn truyền hình hạng II.

6 tuần Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 07/4/2016
8 Bồi dưỡng chức danh đạo diễn truyền hình hạng III Viên chức cần hoàn thiện các điều kiện về tiêu chuẩn để giữ chức danh đạo diễn truyền hình hạng  III 8 tuần Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 07/4/2016
9 Bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản, nghiệp vụ biên tập Lãnh đạo và biên tập viên của các nhà xuất bản 10 ngày Luật Xuất bản 2012
10 Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Lãnh đạo, viên chức làm việc tại các cơ quan báo chí nhưng không có bằng cử nhân về báo chí 8 tuần Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 07/4/2016
IV Bồi dưỡng về lý luận chính trị
1 Đào tạo Cử nhân Chính trị Cán bộ đã có 01 bằng đại học (văn bằng đại học thứ nhất) 02 năm Quyết định số 763/HVBCTT ngày 26/2/2017 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền
2 Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị hành chính – Cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức các cơ quan thuộc ngành thông tin và truyền thông.

– Cán bộ dự nguồn của các chức danh Trưởng, Phó phòng và tương đương.

– Cán bộ dự nguồn của các tổ chức đoàn thể trong đơn vị.

– Cán bộ các cơ quan báo chí; xuất bản TW

– Cán bộ, công chức có nguyện vọng hoàn thiện các văn bằng, đáp ứng tiêu chuẩn các chức danh quy định và thi nâng ngạch hàng năm.

 

06 tháng Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG