14/07/2020
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Điện thoại: 04. 37665959 (số máy lẻ 104)
Phụ trách phòng: Bà Phan Thị Lệ Thu

Phòng Kế hoạch, Tài chính thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 486/QĐ-TBDCB ngày 31 tháng 8 năm 2018 (thay cho Quyết định số 198/QĐ-TĐTBDCB ngày 30 tháng 6 năm 2016) của Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông.


Chức năng của Phòng Kế hoạch, Tài chính
Phòng Kế hoạch, Tài chính là đơn vị trực thuộc Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng về công tác kế hoạch, tài chính – kế toán và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính của Trường theo quy định hiện hành.

Nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch, Tài chính
1. Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính dài hạn, trung hạn, ngắn hạn phục vụ chiến lược phát triển Trường.
2. Lập dự toán, theo dõi việc chấp hành dự toán và quản lý nguồn thu, thanh quyết toán tài chính hàng năm của Trường theo qui định hiện hành.
3. Xây dựng kế hoạch phân bổ kinh phí và hướng dẫn các đơn vị triển khai sử dụng kinh phí đã được phân bổ. Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính đối với các đơn vị có hoạt động thu, chi tài chính và sử dụng các nguồn tài chính của Trường.
4. Kiểm tra, giám sát và thực hiện các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ và nguồn hình thành tài sản, hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản.
5 Quản lý thu, chi và thực hiện công tác hạch toán kế toán theo quy định. Quyết toán các nguồn kinh phí, lập và nộp báo cáo tài chính đúng thời hạn.
6. Thực hiện thu học phí của người học tại Trường.
7. Thực hiện việc chi trả tiền lương, tiền công và các chế độ khác cho công chức, viên chức, người lao động; nộp và quyết toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ý tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn.
8. Thực hiện kiểm tra, thanh toán các khoản kinh phí hoạt động theo Quy chế chi tiêu nội bộ và quy định hiện hành của Nhà nước.
9. Thực hiện kế toán các dự án, chương trình từ các nguồn tài chính của Trường cho các đơn vị và cá nhân theo quy định hiện hành.
10. Tổ chức theo dõi thống kê và nộp thuế thu nhập cá nhân hàng tháng; đại diện cho người nhận thu nhập quyết toán với cơ quan thuế nhà nước.
11. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm kê và thanh lý tài sản, trang thiết bị; kiểm tra kế toán định kỳ theo quy định của nhà nước.
12 Bảo quản, lưu trữ các chứng từ, hóa đơn, sổ sách tài liệu có liên quan đến công tác tài chính kế toán theo quy định của nhà nước.
13. Đề xuất và trình Hiệu trưởng giải pháp tăng thêm nguồn thu và phương án nhằm triệt để mọi nguồn thu cho Trường.
14. Thực hiện công tác Thủ quỹ.
15. Chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường.
16. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo thuộc nhiệm vụ được phân công và theo yêu cầu của Hiệu trưởng.
17. Quản lý tổ chức, cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Hiệu trưởng.
18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.