05/12/2019

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

     Học viên đăng ký khóa học
A. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng bằng hình thức truyền thống

1. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch bậc
1.1. Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp
1.2. Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính
1.3. Bồi dưỡng ngạch chuyên viên

2. Chương trình bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo quản lý
2.1. Bồi dưỡng cho lãnh đạo cấp phòng; lĩnh vực nội chính, tài chính- kế toán, văn hóa – xã hội
2.2. Bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về báo chí

3. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
3.1. Bồi dưỡng chức danh biên tập viên hạng II
3.2. Bồi dưỡng chức danh biên tập viên hạng III
3.3. Bồi dưỡng chức danh phóng viên hạng II
3.4. Bồi dưỡng chức danh  phóng viên hạng III
3.5. Bồi dưỡng chức danh biên dịch viên hạng II
3.6. Bồi dưỡng chức danh biên dịch viên hạng III
3.7. Bồi dưỡng chức danh đạo diễn truyền hình hạng II
3.8. Bồi dưỡng chức danh đạo diễn truyền hình hạng III
3.9. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản, nghiệp vụ biên tập
3.10. Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí

4. Bồi dưỡng về lý luận chính trị
4.1. Đào tạo cử nhân Chính trị
4.2. Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị hành chính

5. Phối hợp đào tạo và tổ chức đánh giá chuẩn công nghệ thông tin
5.1. Chuẩn kỹ năng CNTT cơ bản
5.2. Chuẩn kỹ năng CNTT nâng cao

6. Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ

7. Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

8. Các khóa bồi dưỡng về kỹ năng mềm

9. Các kỹ năng dành cho đối tượng là lãnh đạo, quản lý khu vực công và khu vực tư

B. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng bằng hình thức trực tuyến

1. Bồi dưỡng kiến thức nhập ngành thông tin và truyền thông

2. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về bưu chính, viễn thông và CNTT

3. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng CNTT

4. Công nghệ thông tin và truyền thông đối với quản lý rủi ro thảm họa

5. Công nghệ thông tin với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

6. Truyền thông xã hội phục vụ phát triển

7. Đào tạo cho lãnh đạo cấp phòng(phần kiến thức chung)

8. Các khóa bồi dưỡng về kỹ năng mềm

Học viên đăng ký khóa học