PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH

 

Điện thoại: 04. 37665959 (số máy lẻ 101)
Phó Trưởng phòng – Phụ trách: Ông Phạm Hải Tâm
Phó Trưởng phòng: Ông Đoàn Hoàng Tùng
Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Phòng Tổ chức, Hành chính thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 1155/QĐ-TBDCB ngày 24 tháng 12 năm 2021 (thay cho Quyết định số 488/QĐ-TBDCB ngày 31 tháng 8 năm 2018) của Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông.

Chức năng của Phòng Tổ chức, Hành chính
Phòng Tổ chức, Hành chính là đơn vị trực thuộc Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các công tác: Tổ chức cán bộ; thi đua, khen thưởng; hành chính quản trị; tổng hợp; bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh trật tự; văn thư; lưu trữ; thanh tra và pháp chế; giáo dục truyền thống; truyền thông của Trường theo quy định hiện hành.
Nhiệm vụ của Phòng Tổ chức, Hành chính
1. Tham mưu xây dựng tổ chức bộ máy của Trường theo quy định của Nhà nước, phù hợp với tình hình phát triển của Trường.
2. Tham mưu xây dựng quy hoạch và xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ viên chức theo từng giai đoạn, trung hạn, dài hạn; xây dựng vị trí việc làm, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; quản lý, sử dụng đội ngũ viên chức có hiệu quả.
3. Triển khai công tác tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, sắp xếp, bố trí viên chức và người lao động trong Trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô phát triển của từng đơn vị trực thuộc Trường; đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ theo phân cấp.
4. Chủ trì, phối hợp trong việc xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, các tổ chức trong Trường; các quy chế nội bộ của Trường.
5. Đề xuất thành lập các hội đồng tư vấn, tham mưu cho Hiệu trưởng như: Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng lương, Hội đồng thi đua, khen thưởng, Hội đồng kỷ luật và các hội đồng khác.
6. Quản lý, cập nhật, bổ sung hồ sơ, lý lịch và sổ bảo hiểm xã hội của công chức, viên chức và người lao động của Trường.
7. Thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động như: Nâng lương, chuyển xếp ngạch, nâng ngạch, thăng hạng, nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nghỉ ốm, thai sản và các chế độ chính sách khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
8. Triển khai công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Trường theo quy định hiện hành.
9. Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện tổng hợp các hoạt động của các đơn vị trực thuộc Trường theo chương trình, kế hoạch công tác của Trường; xây dựng các văn bản thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Phòng.
10. Xây dựng chương trình công tác của Trường theo kế hoạch Hiệu trưởng phê duyệt; đôn đốc, theo dõi việc thực hiện.
11. Chủ trì, xây dựng, tổ chức thực hiện các quy định về công tác hành chính quản trị, văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước, cait cách hành chính của Trường; quản lý, sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật.
12. Thực hiện việc cấp, in, quản lý văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận; mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm; xuất bản, tái bản, in ấn tài liệu, giáo trình phục vụ cho tất cả các hội nghị, hội thảo, các khóa/lớp đào tạo, bồi dưỡng của Trường theo đúng quy định hiện hành.
13. Xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản; kế hoạch khai thác, sử dụng, sửa chữa. Định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng máy móc, thiết bị, cơ sở vật chất; xây dựng kế hoạch sửa chữa và tổ chức thanh lý những máy móc, thiết bị hư hỏng không còn khả năng sử dụng; tổ chức kiểm kê định kỳ trang thiết bị, vật tư trong Trường.
14. Chủ trì và phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, kỷ niệm các ngày lễ; tổ chức phục vụ lễ tân, khánh tiết của Trường; thực hiện công tác hậu cần cho các hoạt động chung của Trường.
15. Triển khai lưu trữ các tài liệu do Trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo và các loại tài liệu khác của Trường; bổ sung sưu tập và kiểm soát nguồn tài nguyên thông tin, tài liệu; tổ chức giới thiệu các tài liệu, tư liệu của Trường phục vụ công tác quảng bá về Trường và công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập tại Trường.
16. Thực hiện công tác truyền thông, thông tin, quảng bá hình ảnh, hoạt động của Trường; quản lý về mặt nội dung Trang thông tin điện tử của Trường.
17. Triển khai công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đảm bảo an ninh trật tự trong Trường; thường trực công tác dân quân tự vệ, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh, thiên tai của Trường.
18. Làm đầu mối quan hệ công tác với các cơ quan hữu quan và chính quyền địa phương sở tại.
19. Trực tiếp, phối hợp giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến hoạt động của Trường theo quy định hiện hành.
20. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
21. Quản lý, sử dụng nhà đất, tài sản và trang thiết bị của Trường theo quy định của pháp luật.
22. Thực hiện công tác thanh tra, pháp chế của Trường theo quy định pháp luật hiện hành.
23. Quản lý tổ chức, đội ngũ viên chức, người lao động, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Hiệu trưởng.
24. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.