Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Sơ kết Công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022


Sáng ngày 19/7,  Chi ủy Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Sơ kết Công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.
 Tham  dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Đức Thiện, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bí thư Chi bộ; Các đồng chí trong BCH Chi ủy và toàn thể Đảng viên trong Chi bộ

Ủy viên BCH Chi ủy, Phó Hiệu trưởng Lê Ngọc Bảo trình bày Dự thảo Báo cáo Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

 Tại Hội nghị, thay mặt Ban chấp hành Chi ủy, Ủy viên, Phó Hiệu trưởng Lê Ngọc Bảo  trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm, Lãnh đạo Trường phối hợp với Chi ủy mật thiết trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Qua đó đã nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học… tạo sự thông suốt về tư tưởng, sự thống nhất trong hành động; phát huy chí tuệ tập thể và năng lực của mỗi cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022. Cụ thể:
 Chi ủy trong năm đã tổ chức quán triệt và nghiêm túc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, của Ban cán sự Đảng, của Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông cho 100% cán bộ, đảng viên của Chi bộ. Chi ủy đã xây dựng và ban hành các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo công tác kiểm tra, giám sát theo đúng yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Thông tin và Truyền thông. Bên cạnh đó Chi ủy Trường đã phổ biến, quán triệt và triển khai đến toàn thể đảng viên trong Chi bộ các nội dung, chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy cấp trên. Đồng thời, Chi ủy luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn Chi bộ, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống của dân tộc, của Đảng, của Ngành; giáo dục tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh và ngăn ngừa các biểu hiện sai lệch, chống những biểu hiện cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó,Chi bộ thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; Tích cực kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, giáo dục đối với những biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên… gắn việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của Đảng bộ với việc quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, Chi bộ luôn chú trọng, nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, ý thức tổ chức kỷ luật. Tổ chức kiểm tra, giám sát, kịp thời phát huy ưu điểm; uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên từ khi mới phát sinh để chủ động phòng ngừa và ngăn chặn xảy ra vi phạm trong nội bộ. Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đảng viên, viên chức và người lao động của Ban được thực hiện theo đúng quy định. Trong năm qua, các đảng viên thuộc Chi bộ không có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và thực hiện nghĩa vụ đảng viên; không có khiếu nại tố cáo đối với đảng viên và Chi bộ Trường.
Song  song với những  nhiệm vụ trên, Công tác phát triển Đảng, luôn được Chi bộ Trường quan tâm, chú trọng. Vừa qua, Chi bộ đã cử 03 quần chúng ưu tú đi học lớp Nhận thức về Đảng và 03 đảng viên đi học lớp đảng viên mới.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Chi bộ đề ra một số giải pháp như Chi bộ xây dựng và thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết của Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ; phát huy sức mạnh, ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên, lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Với 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng; Nghị quyết của Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông và 100% đảng viên đạt danh hiệu “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 20% đảng viên đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Khoa Bồi dưỡng nghiệp vụ và Kỹ năng chuyên ngành trìn bày tham luận

Phòng Ứng dụng công nghệ số  trình bày chủ đề ”Tự soi, tự sửa” tại  Sinh hoạt chuyên đề

Tại Hội nghị đã được nghe tham luận của Khoa Bồi dưỡng  nghiệp vụ chuyên ngành và kỹ năng quản lý trình bày và  tham dự sinh hoạt chuyên đề theo yêu cầu của Kết luận số 21- KL/ TW ngày 25/10/2021 của BCHTW và kế hoạch số 05- KH/ĐU ngày 11/3/2022 của Đảng ủy Bộ Thông tin và  Truyền thông ”Kế hoạch thực hiện kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCHTW Đảng Khóa XIII với chủ đề  Tự soi, tự sửa” do Phòng Ứng dụng công nghệ số trình bày. Sinh hoạt chuyên đề nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đồng chí Đảng viên tại Hội  nghị
 Để ghi nhận những đóng góp của các đảng viên ưu tú trong Chi bộ, thừa lệnh Đảng Ủy , Chi bộ Trường đã trao tặng Giấy khen của Đảng ủy Bộ cho đảng viên Trần Tuấn Ngọc có thành tích  5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn (2017- 2021)

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí  Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo và các kết quả đạt đã được của toàn Chi bộ  trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, đồng chí có một số gợi ý, định hướng để Chi bộ, tổ chức thực hiện trong thời gian tới như:  Thể chế hóa các hoạt động của Nhà trường theo Nghị quyết 13 của Đảng, các  Nghị quyết của Đảng ủy Khối, nghị quyết của Đảng ủy  Bộ Thông tin và Truyền thông; Đổi mới tuyên truyền hướng tới đến nhiệm vụ của Nhà trường trong hoàn cảnh mới, mỗi đảng viên thể hiện vai trò qua việc triển khai nhiệm vụ của mình cần sát cánh cùng Chi bộ hoàn thành mọi nhiệm vụ của Nhà trường.  Đồng thời, Chi bộ cần chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng cơ  quan, phát triển đảng viên nhằm tăng cường nhân sự cho Chi bộ.