TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ

Điện thoại: 04. 37665959 (số máy lẻ 105)
Phó Giám đốc: Bà Phạm Thị Huyền Trang
Phó Giám đốc: Ông Lê Tiến Dũng

Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Dịch vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quyết định số 483/QĐ-TBDCB ngày 31 tháng 8 năm 2018 (thay cho Quyết định số 102/QĐ-TBDCB ngày 23 tháng 9 năm 2011) của Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông.

Chức năng của Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Dịch vụ
Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Dịch vụ (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị trực thuộc Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng theo đặt hàng của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài; tư vấn và cung cấp dịch vụ liên quan đến hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành thông tin và truyền thông theo nguyên tắc tự bù đắp chi phí cho các hoạt động này từ nguồn thu thực hiện các hợp đồng đào tạo, cung ứng dịch vụ.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Dịch vụ
1. Xây dựng, trình Hiệu trưởng kế hoạch công tác hàng năm và dài hạn của Trung tâm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Triển khai công tác chiêu sinh và tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị; về kiến thức, kỹ năng chuyên ngành thông tin và truyền thông; về ngoại ngữ, tin học và các kiến thức bổ trợ khác theo nhu cầu của xã hội.
3. Tham gia phối hợp với các đơn vị có liên quan trong Trường tiến hành điều tra, khảo sát, nghiên cứu về hiện trạng và dự báo xu hướng về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong và ngoài lĩnh vực thông tin và truyền thông.
4. Chủ động phát triển các hoạt động liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trường nhằm tạo nguồn thu khác để mở rộng và phát triển sự nghiệp theo phân công của Hiệu trưởng và theo quy định của pháp luật.
5. Tham gia phối hợp với các Phòng, các Khoa chuyên môn nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện, chuẩn hóa chương trình, giáo trình, đề cương bài giảng, biên soạn tài liệu bồi dưỡng và cập nhật kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng mà Trường được giao đào tạo, bồi dưỡng.
6. Phối hợp với các Khoa trực thuộc Trường xây dựng đội ngũ giảng viên cơ hữu và kiêm chức đáp ứng yêu cầu ngày càng phát triển của công tác đào tạo, tư vấn, bồi dưỡng cán bộ của Trường.
7. Được nhận đặt hàng tư vấn và cung cấp các dịch vụ về đào đạo, bồi dưỡng trên các lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật, bao gồm:
a) Tư vấn hoạt động đào tạo, bồi dưỡng thông tin và truyền thông;
b) Tư vấn dự án liên quan đến hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành thông tin và truyền thông; Tư vấn lập dự toán chi phí, định mức, đơn giá, quản lý dự án đầu tư và phát triển về đào tạo, bồi dưỡng;
c) Tổ chức sự kiện;
d) Cung cấp các dịch vụ tư vấn khác.
8. Quản lý tổ chức, cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Hiệu trưởng.
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.