14/07/2020

THƯ VIỆN

Điện thoại: 04. 37665959 (số máy lẻ 109)
Phó Giám đốc phụ trách: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo
Phó Giám đốc: Bà Dương Thị Tuyết Nhung

Thư viện thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quyết định số 482/QĐ-TBDCB ngày 31 tháng 8 năm 2018 (thay cho Quyết định số 68/QĐ-TBDCB ngày 07 tháng 5 năm 2015) của Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông. 

Chức năng của Thư viện
Thư viện là đơn vị trực thuộc Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý và phát triển hệ thống thông tin thư viện; công tác giáo dục truyền thống của Trường.

Nhiệm vụ của Thư viện
1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Thư viện; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong Trường.

2. Tham mưu, xây dựng các văn bản quy định, hướng dẫn giúp Hiệu trưởng quản lý các hoạt động của Trường có liên quan đến công tác giáo dục truyền thống.
3. Lưu trữ các tài liệu do Trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khóa luận, tiểu luận, chương trình đào tạo, giáo trình và các dạng tài liệu khác của Trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng. Tổ chức xây dựng, xuất bản các ấn phẩm truyền thông gồm: phim tài liệu, clip… của Trường
4. Triển khai công tác in ấn  tài liệu, giáo trình phục vụ cho các khoa/lớp đào tạo, bồi dưỡng, các hội thảo, hội nghị  của Trường.
5. Xây dựng các quy định liên quan đến hoạt động của hệ thống thông tin thư viện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.
6. Thực hiện các quy trình xử lý kỹ thuật vốn tài liệu của thư viện theo yêu cầu về tiêu chuẩn nghiệp vụ thư viện, nhập thông tin dữ liệu sách mới.
7. Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản và sử dụng tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp, thiết lập mạng lưới truy nhập tìm kiếm thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu.
8. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giới thiệu vốn tài liệu của thư viện và hướng dẫn bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và của Trường.
9. Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện.
10. Quản lý và truyền thông các hoạt động của Trường trên Website Trường tại địa chỉ www.ics.edu.vn.
11. Tổ chức quản lý cán bộ, tài sản theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; bảo quản, kiểm kê định kì vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của thư viện; tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định.
12. Phối hợp, tham gia với các đơn vị trực thuộc Trường trong việc triển khai các hoạt động chung của Trường theo sự phân công của Hiệu trưởng Trường.
13. Quản lý tổ chức, cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Hiệu trưởng.
14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.