PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH

Điện thoại: 04. 37665959 (số máy lẻ 101)
Trưởng phòng: Ông Trần Tuấn Ngọc
Phó Trưởng phòng: Ông Đoàn Hoàng Tùng
Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Trọng Đại 

Phòng Tổ chức, Hành chính thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 488/QĐ-TBDCB ngày 31 tháng 8 năm 2018 (thay cho Quyết định số 158/QĐ-TĐTBDCB ngày 15 tháng 7 năm 2009) của Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông.

Chức năng của Phòng Tổ chức, Hành chính
Phòng Tổ chức, Hành chính là đơn vị trực thuộc Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng về công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác hành chính quản trị, văn thư, lưu trữ; thanh tra và pháp chế của Trường.

Nhiệm vụ của Phòng Tổ chức, Hành chính
1. Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường phù hợp với tình hình phát triển của Nhà trường.
2. Tham mưu cho Hiệu trưởng công tác quy hoạch cán bộ, xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý và sử dụng đội ngũ có hiệu quả.
3. Triển khai công tác tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, sắp xếp, bố trí cán bộ trong Trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô phát triển của từng đơn vị; đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ theo phân cấp.
4. Chủ trì, phối hợp trong việc xây dựng các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, các tổ chức trong Trường; các quy chế nội bộ của Trường.
5. Quản lý, cập nhật, bổ sung hồ sơ, lý lịch và sổ Bảo hiểm xã hội của cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động.
6. Thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động như: nâng lương, chuyển xếp ngạch, nâng ngạch, nghỉ hưu, Bảo hiểm xã hội, nghỉ ốm, thai sản và các chế độ chính sách khác theo qui định của pháp luật hiện hành.
7. Triển khai công tác thi đua, khen thưởng của Trường theo quy định hiện hành.
8. Triển khai công tác tổng hợp, xây dựng báo cáo hàng tuần, tháng, quý, 6 tháng,và tổng kết năm của Trường; Soạn thảo các văn bản thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Phòng;
9. Chủ trì, xây dựng, tổ chức thực hiện các quy định về công tác quản lý hành chính, văn thư, lưu trữ của Trường; Quản lý chứng chỉ, chứng nhận và quản lý, sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật.
10. Chủ trì và phối hợp tổ chức các hội nghị, các ngày lễ; tổ chức phục vụ lễ tân, khánh tiết của Trường, phục vụ công tác của Lãnh đạo Trường và các hoạt động chung của Trường.
11. Xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản; kế hoạch khai thác, sử dụng, sữa chữa, mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất, văn phòng phẩm phục vụ cho công tác, giảng dạy và học tập theo đúng quy định hiện hành.
12. Định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng máy móc, thiết bị, cơ sở vật chất; có kế hoạch sửa chữa và tổ chức thanh lý những máy móc, thiết bị hư hỏng không còn khả năng sử dụng. Tổ chức kiểm kê định kỳ trang thiết bị, vật tư trong Trường.
13. Thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trong Trường; Thường trực công tác dân quân tự vệ, phòng chống cháy nổ và phòng chống thiên tai của Trường. Làm đầu mối quan hệ với các cơ quan hữu quan và chính quyền địa phương sở tại;
14. Triển khai công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
15. Thực hiện công tác thanh tra, pháp chế của Trường theo quy định pháp luật hiện hành
16. Quản lý tổ chức, cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Hiệu trưởng.
17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.