14/07/2020

KHOA NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH

Điện thoại: 04. 37665959 (số máy lẻ 112)
Phó Trưởng khoa – Phụ trách khoa: Ông Lê kiên Cường

Khoa Nghiệp vụ chuyên ngành thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 481/QĐ-TBDCB ngày 31 tháng 8 năm 2018 (thay cho Quyết định số 79/QĐ-TBDCB ngày 01 tháng 8 năm 2011) của Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông.

Chức năng của Khoa Nghiệp vụ chuyên ngành
Khoa Nghiệp vụ chuyên ngành (Khoa) là đơn vị trực thuộc Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (Trường) có chức năng xây dựng kế hoạch giảng dạy và giảng dạy các chuyên đề về bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông; biên soạn chương trình, tài liệu, nghiên cứu khoa học và tổ chức các hoạt động khác nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn về bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.
Nhiệm vụ của Khoa Nghiệp vụ chuyên ngành 
1. Lập kế hoạch của Khoa theo tuần, tháng, quý, năm phù hợp với kế hoạch hoạt động của Trường; Xây dựng kế hoạch phát triển Khoa toàn diện và tổ chức thực hiện khi đã được Hiệu trưởng phê duyệt.
2. Tổ chức biên soạn chương trình, tài liệu, bài giảng, bài tập, đề thi, kiểm tra và các tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy và đào tạo bồi dưỡng của Trường; tổ chức chấm bài thi, bài kiểm tra, bài thu hoạch, bài tiểu luận các môn học, phần học liên quan đến bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.       
3. Tham gia xây dựng đội ngũ giảng viên cơ hữu, giảng viên kiêm chức và giảng viên thỉnh giảng của Trường; Quản lý Khoa theo đúng kế hoạch, đảm bảo nội dung, chương trình, tài liệu, thời gian và chất lượng theo quy định.
4. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên của Khoa; tổ chức sinh hoạt chuyên môn giữa các giảng viên trong Khoa với các giảng viên kiêm nhiệm, giảng viên thỉnh giảng về nội dung, chương trình, tài liệu thuộc các chuyên đề được giao.
5. Tham gia triển khai các hoạt động khoa học và ứng dụng công nghệ; tổ chức nghiên cứu các đề tài khoa học nhằm cải tiến phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng đào tạo. 
6. Tham gia, phối hợp với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Trường nghiên cứu đào tạo, bồi dưỡng về các lĩnh vực hoạt động của Khoa.
7. Phối hợp, tham gia với các đơn vị liên quan trong việc nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu và thực hiện đào tạo, bồi dưỡng khác thuộc chức năng nhiệm vụ của Trường theo sự phân công của Hiệu trưởng Trường;
8. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản, thiết bị, vật tư được trang bị, mua sắm hoặc tiếp nhận từ các nguồn khác nhau theo những quy định chung của Nhà nước và những hướng dẫn cụ thể của Trường. Đề xuất kế hoạch mua sắm, bổ sung, bảo trì thiết bị hỗ trợ giảng dạy, thực hành.
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.