14/07/2020
KHOA LÝ LUẬN CƠ BẢN

Điện thoại: 04.37665959 (số máy lẻ 110)

Phó Trưởng khoa – Phụ trách: Bà Nguyễn Thị Thu Trang

Khoa Lý luận cơ bản thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 485/QĐ-TBDCB  ngày 31 tháng 8 năm 2018 (thay cho Quyết định số 66/QĐ-TBDCB ngày 07 tháng 5 năm 2015) của Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông. 

Chức năng của Khoa Lý luận cơ bản
Khoa Lý luận cơ bản (sau đây gọi tắt là Khoa) là đơn vị trực thuộc Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông có chức năng xây dựng kế hoạch giảng dạy và giảng dạy các chuyên đề liên quan đến ngoại ngữ, tin học, lý luận chính trị và khoa học quản lý; xây dựng, biên soạn chương trình, tài liệu, bài giảng phục vụ công tác giảng dạy và đào tạo bồi dưỡng của Trường; tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ, nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập và các hoạt động khác nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn của Khoa.

Nhiệm vụ của Khoa Lý luận cơ bản
1. Lập kế hoạch của Khoa theo tuần, tháng, quý, năm phù hợp với kế hoạch hoạt động của Trường; Xây dựng kế hoạch phát triển Khoa toàn diện và tổ chức thực hiện khi đã được Hiệu trưởng phê duyệt.
2. Tổ chức biên soạn chương trình, tài liệu, bài giảng, bài tập, đề thi, kiểm tra và các tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy và đào tạo bồi dưỡng của Trường; tổ chức chấm bài thi, bài kiểm tra, bài thu hoạch, bài tiểu luận các môn học, phần học liên quan đến ngoại ngữ, tin học, lý luận chính trị và những chuyên đề về khoa học quản lý khác.
3. Tham gia xây dựng đội ngũ giảng viên cơ hữu, giảng viên kiêm chức và giảng viên thỉnh giảng của Trường; Quản lý Khoa theo đúng kế hoạch, đảm bảo nội dung, chương trình, tài liệu, thời gian và chất lượng theo quy định.
4. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên của Khoa; tổ chức sinh hoạt chuyên môn giữa các giảng viên trong Khoa với các giảng viên kiêm nhiệm, giảng viên thỉnh giảng về nội dung, chương trình, tài liệu thuộc các chuyên đề được giao.
5. Tham gia triển khai các hoạt động khoa học và ứng dụng công nghệ; tổ chức nghiên cứu các đề tài khoa học nhằm cải tiến phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng đào tạo.
6. Tham gia, phối hợp với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Trường nghiên cứu đào tạo, bồi dưỡng về các lĩnh vực hoạt động của Khoa.
7. Phối hợp, tham gia với các đơn vị liên quan trong việc nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu và thực hiện đào tạo, bồi dưỡng khác thuộc chức năng nhiệm vụ của Trường theo sự phân công của Hiệu trưởng Trường;
8. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản, thiết bị, vật tư được trang bị, mua sắm hoặc tiếp nhận từ các nguồn khác nhau theo những quy định chung của Nhà nước và những hướng dẫn cụ thể của Trường. Đề xuất kế hoạch mua sắm, bổ sung, bảo trì thiết bị hỗ trợ giảng dạy, thực hành.
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.