25/09/2020

Thông báo triệu tập học viên lớp ” Bồi dưỡng nâng cao kiến thức Quản lý nhà nước về báo chí” tại thành phố Hà Nội


Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông thông báo triệu tập học viên lớp ” Bồi dưỡng nâng cao kiến thức Quản lý nhà nước về báo chí” tại thành phố Hà Nội. Chi tiết tại file đính kèmThong bao trieu tap hoc vien lop QLBC